مگس، حشره‌ای است از راسته دوبالان.

«ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست// عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری» حافظ
 • «ای مردمان زده شد مثلی پس گوش باز دارید مرآن‌را بدرستی‌که آنان‌که می‌خوانید از غیر خدا هرگز نتوانند آفرید مگسی را و اگرچه اجتماع نمایند مرآن‌را و اگر برباید از ایشان مگس چیزی را نمی‌توانند استخلاص کرد آنرا از او ناتوان آمد عابد و معبود.»
 • «مگس انگبین و کرم پیله که به دیدار حقیرند ولیکن از ایشان چیزها پدیدار آید عزیز و باقیمت.»
 • «مگس بر نجاست آدمی نیکوتر از آنک علما بر درگاه سلطان.»
 • «نیش‌های چند مگس هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمی‌دارد.»
 • «مثل مگس دست بر سر داشتن»
 • «مگس پراندن»
 • «مگس را در هوا رگ زدن»
 • «مگس چیزی نیست اما دل را چرکین می‌کند.»
 • «مگس حرام نیست لیکن دل به هم زند.»


مگس در شعر فارسی

ویرایش
 • «آمد شدن تو اندرین عالم چیست// آمد مگسی پدید و ناپیدا شد»
 • «آن مگس بر برگ کاه و بول خر// همچو کشتی‌بان همی افراشت سر»
 • «استخوانی طلبد جان همای// که به صحرا مگسش نشناسد»
 • «ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست// عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری»
 • «این دغل‌دوستان که می بینی// مگسانند دور شیرینی»
 • «برآستان تو غوغای عاشقان چه عجب// که هر کجا شکرستان بود مگس باشد»
 • «بر خوان تو این شکر که می‌بینم// بی فایده است مگس که می‌رانی»
 • «بنده خویشتنم خوان که به شاهی برسم// مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است»
 • «پرستار امرش همه چیز و کس// بنی‌آدم و مرغ و مور و مگس»
 • «تو بر زمانه نه آن پرگشاده سیمرغی// که خوابگاه مگس شاید آشیانه تو»
 • «تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم کش// مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی»
 • «چرب و شیرین خوانچه دنیا// به مگس راندنش نمی‌ارزد»
 • «چون به دنیای دون فرود آمد// به عسل در بماند پای مگس»
 • «چون قدم با شاه و با بگ می‌زنی// چون مگس را در هوا رگ می‌زنی»
 • «چون مگس حاضر شود در هر طعام// از وقاحت بی‌صلاح و بی‌سلام»
 • «دوغبایی بپز که از چپ و راست// در وی افتند چون مگس در ماست»
 • «دیده کز نعمت دیدار نبودش بهری// مگسی بود که مهمان سر خوانی بود»
 • «رزق را روزی‌رسان پر می‌دهد// بی‌مگس هرگز نماند عنکبوت»
 • «صوفیان در دمی دو عید کنند// عنکبوتان مگس قدید کنند»
 • «طوطیان در شکرستان کامرانی می‌کنند// وز تحسر دست بر سر می‌زند مسکین مگس»
 • «گرچه خوبی به سوی زشت به خواری منگر// کاندر این ملک چو طاووس به کار است مگس»
 • «ندارم باک از آن هرگز که دارم انگبین بر خوان// کجا کس انگبین دارد مگس بر گرد خوان دارد»
 • «نکنم رغبت دنیا که متاعی است قلیل// شاهبازان به گه صید نگیرند مگس»

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
مگس
دارد.