کژدم

راسته‌ای از عنکبوتیان

کژدم، جانوری است گزنده و زهردار از شاخه بندپایان، ازرده عنکبوتیان و از دسته شکم‌بندداران که در سرزمین‌های حاره زندگی می‌کند. آن را به عربی عقرب گویند.

«کژدم از راه آنکه بدگهر است// ماندنش عیب و کشتنش هنر است» - نظامی

گفتاورد ویرایش

 • «بدبختی، میتواند مانند کژدم در هر گوشه و کناری بخزد.»
 • «و چون فرشته پنجم نواخت، ستاره‌ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه هاویه بدو داده شد. و چاه هاویه را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت. و از میان دود ملخ‌ها به زمین برآمدند و به آنها قوتی داده شد و بدیشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درختی بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. و به آنها داده شد که ایشان را نکشند بلکه تا مدت پنج ماه معذب بدارند و اذیت آنها مثل اذیت عقرب بود، وقتی که کسی را نیش زند. و در آن ایام، مردم طلب مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای مرگ خواهند داشت، اما مرگ از ایشان خواهد گریخت.»

ضرب‌المثل ویرایش

 • «از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردن.»
 • «خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه.»
 • «در جهنم عقربی هست که از آن پناه به مار می‌برند.»
 • «در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می‌برند.»
 • «عقرب‌زده را کرفس دادن.»
 • «کژدم را گفتند: چرا به زمستان در نمی‌آیی؟ گفت: به تابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم؟»

کژدم در شعر فارسی ویرایش

 • «این دو صادق، خرد و رای که میزان دلند// بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند»
 • «چو عقرب دشمنان داری و من با تو چو میزانم// برای مصلحت ماها ز عقرب سوی میزان آی»
 • «زانکه زلفش کژدمست و هرکه را کژدم گزید// مرهم آن زخم را کژدم نهد کژدم فسای»
 • «کژدم از راه آن که بدگهر است// ماندنش عیب و کشتنش هنر است»
 • «کژدم از گندم ندانست آن نفس// می‌برد تمییز از مست هوس»
 • «گرینده بر تو جانوران تا به حد آنک// عقرب ز راه نیش و زبانا گریسته»
 • «گویند پُر ز عقرب طاس زر است حاشا// کز حرمتش فلک را عقرب فکند نشتر»
 • «من خود از کید عدو باک ندارم لیکن// عقرب از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش»
 • «نمی‌شد موش در سوراخ کژدم// به یاری، جایروبی بست بر دم»
 • «هزار مردم کژدم‌فسای دیدستی// بیا و کژدم مردم‌فسای بین اکنون»

پیوند به بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
کژدم
دارد.