انجیل عهد جدید

مجموعه‌ای از نوشته‌های دینی و مقدس آیین‌های یهودی و مسیحی

انجیل عهد جدید، شامل اناجیل چهارگانه، معروف به انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. انجیل عهد جدید علاوه بر این چهار بخش، دارای کتاب اعمال رسولان، رساله‌های پولس نبی و مکاشفه یوحنای رسول است.

(به ترتیب شماره آیات تنظیم شده است)


انجیل عهد جدید

ویرایش

انجیل متی

ویرایش
 • «والحال تیشه بر ریشه درختی نهاده شده‌است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود.»
  • ۳، ۱۰
 • «شما نمک جهانید! لیکن اگر نمک فاسد گردد، به‌کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده، پایمال مردم شود.»
  • ۵، ۱۳
 • «چراغ را نمی‌افروزند تا آن‌را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغ‌دان گزارند؛ آنگاه به‌همهٔ کسانی که در خانه باشند، روشنائی می‌بخشد.»
  • ۵، ۱۶
 • «بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است.»
  • ۵، ۳۷
 • «شنیده‌اید که گفته شده است: «چشمی به چشمی و دندانی به دندانی» لیکن من به‌شما می گویم، با شریر مقاومت مکنید بلکه هرکه به‌رخساره راست تو طپانچه زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان.»
  • ۵، ۳۸، ۳۹
 • «هیچ‌کس دوآقا را خدمت نمی‌تواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت، و یا به ‌یکی می‌چسبد و دیگر را حقیر می‌شمارد. محال است که خدا و میمونا را خدمت کنی.»
  • ۶، ۲۴
 • «پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا اندیشهٔ خود را خواهد کرد.»
  • ۶، ۳۴
 • «و چون است که خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌یابی ؟ و یا چگونه به برادر خود می‌گویی: اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم تو است؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی‌ دید تا خس را از پشم برادرت بیرون کنی.»
  • ۷، ۳
 • «آن‌چه مقدس است به ‌سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید، مبادا آن‌ها را پایمال کنند و برگشته، شمارا بدرند.»
  • ۷، ۶
 • «سؤال کنید که به ‌شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد زیرا هرکه سوال کند، یابد و کسی‌که بطلبد، دریافت کند وهرکه بکوبد برای او گشاده خواهد شد.»
  • ۷، ۷-۸
 • «اما از انبیای کذبه احتراز کنید که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن ، گرگان درنده می‌باشند.»
  • ۷، ۱۵
 • «آنگاه دیوانه کور و گُنگ را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانکه آن کور و گنگ گویا و بینا شد. ...لیکن فریسیان شنیده گفتند این شخص دیوها را بیرون نمی‌کند مگر بیاری « بَعلزَبول » رئیس دیوها.»
  • ۱۲، ۲۲-۲۴
 • «نه آن‌چه به ‌دهان فرو میرود انسان را نجس می‌سازد بلکه آن‌چه از دهان بیرون می‌آید انسان را نجس می‌گرداند.»
  • ۱۵، ۱۱
 • «ای رهنمایان کور که پشه را صافی می‌کنید و شتر را فرو می‌برید! وای بر شما...»
  • ۲۳، ۲۴
 • «پس عیسی از هیکل بیرون شده، برفت. و شاگردانش پیش آمدند تا عمارت‌های هیکل را بدو نشان دهند عیسی ایشان را گفت: "آیا همه این چیزها را نمی‌بینید؟ هرآینه به شما می‌گویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود.»
  • ۲۴، ۱-۲
 • «چون پیلاطس دید که ثمری ندارد بلکه آشوب زیاده می‌گردد، آب طلبیده، پیش مردم دست خود را شسته گفت: "من بری هستم از خون این شخص عادل، شما ببینید."»
  • ۲۷، ۲۴

انجیل مرقس

ویرایش
 • «و کاتبانی که از اورشلیم آمده بودند، گفتند که « بَعلزبول » دارد و به یاری رئیس دیوها، دیوها را اخراج می‌کند. پس ایشان را پیش طلبیده، مَثَل‌ها زده، بدیشان گفت: چطور میتواند شیطان، شیطان را بیرون کند؟»
  • ۳، ۲۲-۲۳
 • «آیا این عمارت‌های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد، مگر به زیر افکنده شود.»
  • ۱۳، ۲

انجیل لوقا

ویرایش
 • «زیرا هرکه خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هرکه خویشتن را فرود آورد سرافراز گردد.»
  • ۱۴، ۱۱
 • «هیچ خادم نمی‌تواند دو آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت می‌کند و با دیگری محبت
  • ۱۶، ۱۳
 • «زیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از دخول دولتمندی در ملکوت خدا.»
  • ۱۸، ۲۵

انجیل یوحنا

ویرایش
 • «پس بدو گفت: "آمین آمین به شما می‌گویم که از کنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول می‌کنند خواهید دید"»
  • ۱، ۱۵
 • «آمین آمین به شما می‌گویم، اگر کسی کلام مرا حفظ کند، مرگ را تا ابد نخواهد دید.»
  • ۸، ۵۱
 • «و گفت: او را کجا گذارده‌اید؟ به او گفتند: «ای آقا بیا و ببین.» عیسی بگریست.»
  • ۱۱، ۳۴-۳۵

رساله‌های پولس نبی

ویرایش

رسالهٔ پولس رسول به رومیان

ویرایش
 • «زیرا که مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح.»
  • ۶، ۲۳

رسالهٔ اول پولس رسول به قرنتیان

ویرایش
 • «بل‌که خدا جاهلان جهان را برگزید تا حکیمان را رسوا سازد.»
  • ۱، ۲۷
 • «لیکن اگر به مسیح وعظ می‌شود که از مردگان برخاست، چون است که بعضی از شما می‌گویند که قیامت مردگان نیست؟»
  • ۱۵، ۱۲
 • «لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده‌است. زیرا چنان‌که به انسان مرگ آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد.»
  • ۱۵، ۲۰-۲۱
 • «ای مرگ نیش تو کجاست و ای گور ظفر تو کجا؟ نیش مرگ گناه است و قوت گناه، شریعت. لیکن شکر خدا را است که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می‌دهد.»
  • ۱۵، ۵۵-۵۶-۵۷
 • «عشق صبور است؛ عشق مهربان است؛ عشق، حسود، لاف زدن، متکبر و خشن نیست. عشق تنها به راه خویش پافشاری نمی‌کند؛ تند مزاج، و یا بی‌میل نیست؛ از گناه لذت نمی‌برد، اما از حقیقت مسرور می‌شود. همه چیز را بر دوش می‌کشد، همه چیز را باور می‌کند، به همه چیز امید می‌بندد، و هر چیزی را تحمل می‌کند.»
  • ۱۳، ۷-۴

رسالهٔ دوم پولس رسول به قرنتیان

ویرایش
 • «شخصی را در مسیح می‌شناسم، چهارده سال قبل از این آیا در جسم؟ نمی‌دانم! و آیا بیرون از جسم؟ نمی‌دانم! خدا می‌داند. چنین شخصی که تا آسمان سوم ربوده شد.»
  • ۲، ۱۲
 • «از چه سبب؟ آیا از این‌که شما را دوست نمی‌دارم؟ خدا می‌داند!»
  • ۱۱، ۱۱

رسالهٔ پولس رسول به غلاطیان

ویرایش
 • «خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمی‌توان کرد زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.»
  • ۶، ۷

رسالهٔ اول پولس رسول به تیموتاوس

ویرایش
 • «زیرا کتاب می‌گوید گاو را وقتی که خرمن خُرد می‌کند، دهن مبند. و مزدور مستحق اجرت خود است.»
  • ۵، ۱۸

رساله دوم پولس رسول به تیموتاوس

ویرایش
 • «که به کلام موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی با کمال تحمّل و تعلیم.»
  • ۴، ۲

رسالهٔ به عبرانیان

ویرایش
 • «به ایمان ابراهیم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانید و آن‌که وعده‌ها را پذیرفته بود، پسر یگانه خود را قربانی می‌کرد؛ که به او گفته شده بود که: «نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد.» چون‌که یقین دانست‌که خدا قادر بر برانگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثلی از اموات نیز بازیافت.»
  • ۱۱، ۱۷-۱۹

مکاشفه یوحنای رسول

ویرایش
 • «و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت: «ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ و مرده شدم و اینک تا ابدالابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و عالم اموات نزد من است.»
  • ۱، ۱۷-۱۸-۱۹
 • «از آن زحماتی که خواهی کشید مترس! اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه‌کرده شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم.»
  • ۲، ۱۰
 • «و چون مهر چهارم را گشود، حیوان چهارم را شنیدم که می‌گوید: «بیا (و ببین)!» و دیدم که اینک اسبی زرد و کسی بر آن سوار شده که اسم او مرگ است و عالم اموات از عقب او می‌آید؛ و به آن دو اختیار بر یک‌ربع زمین داده شد تا به شمشیر و قحط و مرگ و با وحوش زمین بکشند.»
  • ۶، ۷-۸
 • «و چون فرشته پنجم نواخت، ستاره‌ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه هاویه بدو داده شد. و چاه هاویه را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت. و از میان دود ملخ‌ها به زمین برآمدند و به آن‌ها قوتی داده شد و بدیشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درختی بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. و به آن‌ها داده شد که ایشان را نکشند بلکه تا مدت پنج ماه معذب بدارند و اذیت آن‌ها مثل اذیت عقرب بود، وقتی که کسی را نیش زند. و در آن ایام، مردم طلب مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای مرگ خواهند داشت، اما مرگ از ایشان خواهد گریخت.»
  • ۹، ۱-۲-۳-۴-۵-۶

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ