خروس

پرنده‌ای اهلی و جنس نر مرغ

خروس، نرینه ماکیان، خروس‌ها پرندگانی از خاندان ماکیانند که هیکلی زورمند و یال و پرهایی زیبا دارند. اصل این پرنده ازکشورهای گرمسیری است ولی امروز به صورت پرنده اهلی به تعداد زیاد در همهٔ نقاط عالم یافت می‌شود.

«پای خروست را ببند مرغ همسایه را هیز نخوان.»


 • «چنانکه از هیچ روزن دود برنمی‌خاست و از هیچ دیه کس بانگ خروه نمی‌شنید.»
 • «خروس بی‌محل»
 • «قسم حضرت عباس را قبول کنم یا دم خروس را؟»
 • «آنقدرپول دارد که صدای خروس نشنیده.»
 • «خروسی را که شغال صبح می‌برد بگذار سر شب ببرد.»
 • «پای خروست را ببند مرغ همسایه را هیز نخوان.»

خروس در شعر فارسی

ویرایش
 • «از خروسان خراسان چو منی نیست چه سود// که گه صبح خروشان شدنم نگذارند»
 • «امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس// عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس»
 • «انگار خروس پیرزن را// بر پایه نردبان ببینم»
 • «بدانگه که خیزد خروش خروس// ز درگاه برخاست آوای کوس»
 • «بفرمود تا طوس بربست کوس// بیاراست لشکر چو چشم خروس»
 • «به شبگیر برخاست آوای کوس// هوا شد به کردار چشم خروس»
 • «به شبگیر هنگام بانگ خروس// ز درگاه برخاست آوای کوس»
 • «تو گفتی خروسان شاطر به جنگ// فتادند در هم به منقار و چنگ»
 • «تو نزد همه چو ماکیانی// اکنون تن خود خروه کردی»
 • «چنین گفت موبد که یک روز طوس// بدانگه که خیزد خروش خروس»
 • «چو از روز شد کوه چون سندروس// به ابر اندر آمد خروش خروس»
 • «چو این کرده شد ماکیان و خروس// کجا برخروشد گه زخم کوس»
 • «خروه غنوده فروکوفت بال// دهل زن بزد بر تبیره دوال»
 • «در قدح کن ز حلق بط خونی// همچو روی تذرو و چشم خروس»
 • «سپیده‌دمان گاه بانگ خروس// ببستند بر کوهه پیل کوس»
 • «شب تیره هنگام بانگ خروس// از آن دشت برخاست آوای کوس»
 • «گرچه شاطر بود خروس به جنگ// چه زند پیش باز روئین چنگ؟»
 • «گویی که خروس از می مخمورسر است ایرا// چشمش چو لب کبکان خونبار نمود اینک»
 • «لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود// برداشتن به گفته بیهوده خروس»
 • «می خورم سرخ‌تر از چشم خروس// در شب تیره‌تر از پر غراب»
 • «هنگام سپیده‌دم خروس سحری// دانی که چرا کند همی نوحه‌گری// یعنی که نمودند در آئینه صبح// کز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری»
 • «یک خروش خروس صبح کرم// زین خراس خراب نشنیدم»
 • «یکی پهن‌کشتی بسان عروس// بیاراسته همچو چشم خروس»

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
خروس
دارد.