امین ریحانی

شاعر لبنانی

امین الریحانی (۱۸۷۶–۱۹۴۰م) ادیب لبنانی.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. «3915». eqtibas.com. 
  2. «6328». eqtibas.com. 
  3. «3914». eqtibas.com. 
  4. «3916». eqtibas.com.