اصفهانی منسوب به اصفهان؛ ممکن است به افراد زیر اشاره داشته باشد: