سحاب اصفهانی

شاعر ایرانی

سید محمد بن احمد هاتف اصفهانی با تخلص سحاب و شهرت سحاب اصفهانی (؟ - ۱۸۰۷) شاعر، ادیب، مقام‌دار درباری قاجاری و داروغه ایرانی بود.

دارای منبع

ویرایش
کس را کمال نفس بجز حسن حال چیست؟      وآنرا که حسن حال نباشد کمال چیست؟
شعر است هیچ و شاعری از هیچ هیچ‌تر      در حیرتم که در سر هیچ این جدال چیست
یک تن نپرسد از پی ترتیب چند لفظ      ای ابلهان بیهنر، این قیل و قال چیست
از بهر مصرعی دو که مضمون دیگری است      چندین خیال جاه و تمنای مال چیست؟
شعر اصلش از خیال بود جنسش از محال      تا از خیال این‌همه فکر محال چیست؟
از چند لفظ یاوه نزد لاف برتری      هرکس که یافت شرم چه و انفعال چیست؟
عشق جانان را بجز ویرانه دل خانه نیست      زانکه او گنج است و جای گنج جز ویرانه نیست
خوش بود فردوس و نعمت‌های آن زاهد، ولی      نعمتی چون می و جایی به از میخانه نیست
کس ندید از اهل دنیا در جهان فرزانه‌ای      هرکس آری طالب دنیا بود فرزانه نیست
کردم از می توبه‌ای زاهد، وزاین پس بگذرم      از سر پیمان، ولی تا باده در پیمانه نیست

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ