چشم

اندامی که نور را تشخیص می‌دهد و آن را به تکانه‌های الکتروشیمیایی در نورون‌ها تبدیل می‌کند

چشم‌ها اندام‌های حسی در صورت است که مسئول بینایی می‌باشد.

گفتاوردها ویرایش