چشم

عضو بینایی

چشم‌ها اندام‌های حسی در صورت است که مسئول بینایی می‌باشد.

گفتاوردهاویرایش