نصیحت (پند و اندرز)

گفتاوردها

ویرایش
  • «از آنان مباش که پند سودشان ندهد جز با بسیار آزردن که خردمند پند به ادب گیرد و چارپا با تازیانه خوردن.»
  • «بیناترین چشم‌ها، چشمی است که در خیر نفوذ کند؛ و شنواترین گوش‌ها، گوشی است که پذیرای پند باشد و از آن‌ها سود برد.»
  • «طلب کردم ز دانایی یکی پند/مرا فرمود با نادان مپیوند.»
    • سعدی گلستان، باب هشتم در آداب صحبت، بخش ۷۵
  • «اندرز دادن کار احمقانه‌ای است زیرا تاکنون کسی اندرزی را به کار نبسته است. اما دادن اندرز نیک محققا کاری است بس خطرناک وخطرش هم متوجه کسی می‌شود که اندرز می‌دهد.»
  • «بسیاری از مواعظ خوب از مقاصد سوء ناشی می‌شود.»
    • جفری چاوسر