بینایی ؛ نیروی دیداری ، توانایی درک و تفسیر محیط اطراف از اطلاعات رسیده به چشم از طیف مرئی.

گفتاوردهاویرایش

  • « بینایی ، هنر دیدنِ آنچه که در دیگران نامرئی است. »

وابستهویرایش