پژوهش

جستجو برای دانش جدید و اسناد و مدارک سیستماتیک خود و انتشار

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش