ایده در فلسفه، به ارائهٔ فکری تمثال‌های ابژه‌ای تفسیر می‌شود.

گفتاوردها ویرایش

منابع ویرایش