پادشاهی

شکلی از نظام حکومتی
(تغییرمسیر از پادشاه)

پادشاهی (سلطنت) شکلی‌است از نظام حکومتی که در آن فردی به عنوان رئیس کشور به نام پادشاه یا ملکه دارد. این عنوان معنای خاص نمادی دارد.

گفتاوردها ویرایش

منابع ویرایش