باز کردن منو اصلی

آتش انرژی گرمایی و نوری است که هنگام واکنش شیمیایی آزاد می‌شود و حاصل سوختن یا احتراق یک شی می‌باشد.

Fire dancing in the water 20060623 TVR.jpg

دربارهویرایش

  • «نشود آب، جز به آتش گرم// جز به آتش، نگردد آهن نرم»