رازداری

(تغییرمسیر از راز)

رازداری و پنهان‌کاری

گفتاوردها ویرایش

  • «مرد می‌تواند راز دیگران را بهتر از راز خود نگهدارد ولی زن بالعکس راز خود را خوب نگه می‌دارد ولی اسرار دیگران را فاش می‌سازد.»