نهنگ

پستاندار دریایی از راستهٔ آب‌بازسانان

نهنگ بزرگترین پستاندار آبزی روی زمین است.

خیلی شبیه نهنگ (ویلیام شکسپیر در هملت )


نهنگ در شعر فارسی

ویرایش
  • «یکی گرگ در وی بساننهنگ // بدرد دل شیر و چرم پلنگ»
  • فردوسی

«ز خون یلان سیر شد روز جنگ// به دریا نهنگ و به خشکی پلنگ »

«مردم روزی نبود بی‌حسود// دریا هرگز نبود بی نهنگ »

  • «باده به گوش ماهیی بیش مده که در جهان // هیچ نهنگ بحرکش نیست سزای صبحدم..»
  • خاقانی
  • «ز شاهین و از باز و پران عقاب// ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب// همه برگزیدند فرمان اوی// چو خورشید، روشن شدی جان اوی»
  • فردوسی


پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
نهنگ
دارد.