شهادتین

گواهی دادن به توحید و نبوت در اسلام

شهادتین (دربارهٔ این پرونده تلفظ ؛ به معنای: دو شهادت، گواه) باوری دینی اسلامی است که اعلان بیان به یگانگی خداوند و رسالت محمد است. به عنوان ذکر نیز بیان می‌شود.

درباره ویرایش

نوشتارهای وابسته ویرایش