ذکر

گفتاوردهاویرایش

  • «آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد.(۲۸)»
    • قرآن سوره ۱۳: الرعد - جزء ۱۳