پادشاهی

شکلی از نظام حکومتی
(تغییرمسیر از سلطنت)

پادشاهی (سلطنت) شکلی‌است از نظام حکومتی که در آن فردی به عنوان رئیس کشور به نام پادشاه یا ملکه دارد. این عنوان معنای خاص نمادی دارد.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش