خراسانی منسوب به خراسان یا مشهد؛ ممکن است به افراد زیر اشاره داشته باشد: