ابوبکر حمیدی بلخی لقب‌گرفته به حمیدالدین (؟ - ۱۱۶۴م) ادیب و قاضی خراسانی در سدهٔ ششم هجری بود.

گفتاوردها

ویرایش
 • «تا از ستیزه مشک به گلنار برنهاد/ عشق رخش به هر دل و جان خار برنهاد
  تیر بلا به دیدهٔ ابدال در نشاید/ بار گران به سینهٔ احرار برنهاد
  دل را گذاشت در ستم بی حساب عشق/ پس جرم خود به بخت نگونسار برنهاد
  صبر از دلم به غمزهٔ غماز در ربود/ و آنگه گنه به طرهٔ طرار برنهاد
  بس تایب شراب کزان لعل پرخمار/ دیده به خاک خمار برنهاد
  بر روی خلق تا در اقبال باز کرد/ درهای فتنه را همه مسمار برنهاد
  آن سروری که عقد گهرهای لفظ او رسم حسد به لؤلؤ شهوار برنهاد.»[۱]

منابع

ویرایش
 1. هدایت، رضاقلی‌خان. «۲۰۹. حمیدی بلخی». در مجمع الفصحاء. ج. یکم. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۲۰۰۲م. ص ۷۲۳.