شهادتین

اعمال اسلامی توحید یعنی اللہ و اعتقاد به محمد بودن پیامبر را اعلام می کنند.

شهادتین (دربارهٔ این پرونده تلفظ ؛ به معنای: دو شهادت، گواه) باوری دینی اسلامی است که اعلان بیان به یگانگی خداوند و رسالت محمد است. به عنوان ذکر نیز بیان می‌شود.

Arabic inscription in a pair of Iznik tiles.JPG

دربارهویرایش

نوشتارهای وابستهویرایش