آناکساگوراس

ریاضی‌دان در یونان باستان

آناکساگوراس از فلاسفه پیش سقراطی بود.

«این من نیستم که آتنیان را از دست داده‌ام، بلکه آتنیان هستند که مرا از دست داده‌اند.»

گفتاوردها ویرایش

  • برای هر چیز توضیحی طبیعی وجود دارد. ماه از خدایان نیست؛ بلکه تخته سنگی بزرگ است و خورشید سنگی گداخته است.
  • زندگی انسان بسیار آرام می‌شد اگر دو کلمه مال من و مال تو کنار گذاشته می‌شدند.
  • این من نیستم که آتنیان را از دست داده‌ام، بلکه آتنیان هستند که مرا از دست داده‌اند.
  • نزول به دنیای مردگان از هر جایی یک طور است.

منابع ویرایش