باز کردن منو اصلی

آناکساگوراس

ریاضی‌دان در یونان باستان
«این من نیستم که آتنیان را از دست داده‌ام بلکه آتنیان هستند که مرا از دست داده‌اند.»

آناکساگوراس از فلاسفه پیش سقراطی بود.

گفتاوردهاویرایش

  • برای هرچیز توضیحی طبیعی وجود دارد. ماه از خدایان نیست بلکه تخته سنگی بزرگ است و خورشید سنگی گداخته است.
  • زندگی انسان بسیار آرام می‌شد اگر دو کلمه مال من و مال تو کنار گذاشته می‌شدند.
  • این من نیستم که آتنیان را از دست داده‌ام بلکه آتنیان هستند که مرا از دست داده‌اند.
  • نزول به دنیای مردگان از هر جایی یک طور است.

منابعویرایش