۱۳ مارس

تاریخ

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«خدایا! هنر چقدر فرازمند، عمر چه کوتاه.» یوهان ولفگانگ گوته
۲۰۰۸
«شیر اگر مفلوج باشد همچنان از سگ به است.» سعدی
۲۰۰۹

یادروزویرایش