آمیزش جنسی

(تغییرمسیر از گاییدن)

سخنان دربارهٔ آمیزش جنسی انسانی.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش