کایزل

بدون منبعویرایش

  • «باید حقوق شخصی خود را با ملایمت و ادب طلب کنیم و ضمناً حقوق دیگران را نیز رعایت نماییم.»