این نوشتار دربارهٔ ادبِ اجتماعی-اخلاقی است نه ادبیات

ادب حسن معاشرت، حفظ حرمت و داشتن حیاست.

گفتاوردها

ویرایش
  • «از خدا جوییم توفیق ادب/بی‌ادب محروم گشت از لطف رب//بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد/بلک آتش در همه آفاق زد.»
  • «مردمان سخن بسیار گفته‌اند در ادب، و نزدیک من ادب شناختن نفس [خودشناسی] است.»

منابع

ویرایش