ژول میشله (۲۱ اوت ۱۷۹۸، پاریس - ۹ فوریه ۱۸۷۴، ایئر) تاریخ‌نگار فرانسوی بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «برادری! برادری! کافی نیست که این واژه برای جلب مردم جهان به آرمانمان، آن‌گونه که در آغاز مطرح بود، طنین‌انداز شود. باید در سینهٔ ما یک قلب برادرانه ضربان داشته باشد. این امر باید به وسیلهٔ برادری عشق تأمین شود نه به وسیلهٔ تیغهٔ گیوتین.»[۱]

بدون منبع ویرایش

  • «این یک قاعده کلی است که همه مردان برجسته، عوامل برتری خود را از مادران خود به ارث می‌برند.»
  • «برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است که یک‌نفر حقایق را کتمان کند.»
  • «به هراندازه که زن آرام و مطیع و باعصمت و عفت است، به همان اندازه هم قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است.»
  • «تا وقتی که زنان نیز در زمینه علم و دانش سخن خویش را نگفته‌اند، نمی‌توان از دانش واقعی حرف زد.»
  • «در مدرسه باید مفهوم وطن را فهمید.»

پیوند به بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ

منابع ویرایش

  1. هیوز-وارینگتن، مارنی. «ژوله میشله». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۳۳۹. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.