پوریای ولی

بدون منبعویرایش

  • «گر مرد رهی ، به ره نظر باید داشت / خود را نگه از هزار چه باید داشت
در خانه دوستان چو گشتی محرم / دست و دل و دیده را نگه باید داشت »


  • پوریای ولی گفت که صیدم به کنم است// از همت داود نبی بخت بلند است
  • «افتادگی آموز اگر طالب فیضی// هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است»


ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ

گربر سر نفس خود امیری مردی , وربردگری خرده نگیری مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن , گر دست فتاده ای بگیری مردی


گر به مکنت برسی مست نگردی مردی, ور به ذلت برسی پست نگردی مردی, اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند, گر تو بازیچه این دست نگردی مردی!


تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن , به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی