پل نیسن

بدون منبعویرایش

  • «اگر در دل شوق و عشق داری از زندگی خویش بهرهٔ بسیار آر، چون عشق همواره آدمی را به سوی کمال راه می‌نماید.»