پارسایی در زبان فارسی ممکن است به این معانی باشد :