تقوا (پرهیزگاری) همچنین :پارسایی ، زهد موضوع این صفحه است.

گفتاوردها ویرایش

  • «بنیادی را که بر پرهیزگاری استوار است چیزی نلرزاند، و کشتزاری که آبِ تقوا خورَد، تشته نماند....»