هنری لانگ فلو

نویسنده و شاعر آمریکایی

هنری لانگ فلو

  • "کسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است؛ او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست."