نوال سعداوی بانوی پزشک، ناقدِ ادبی، نویسنده مصری متولد ۱۹۳۰ است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «َشرف انسان، مرد یا زن، در راستی است. راستی در اندیشیدن، راُستی در احساسات و راستی در رفتارها. انسانِ شریف کسی است که زندگی دوگانه، یکی آشکار و دیگری پنهان، نداشته باشد.»
    • در انثی هی الاصل