صداقت در زبان فارسی ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: