مژه موهایی است که سر پلک رشد می‌کند.

N2 Human eye.jpg

گفتاوردهاویرایش

 • «اگر می‌خواهی که چون مژه بر چشم عالمیان باشی با عالمیان چون مژه خار خار بگذار.»
 • برقع خود را تو بر مژگان من      آن جوالی دان که پر سوزن بود
  • به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم      بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
   • پنهان مکن تو در مژهٔ مُشک رنگِ چشم      زیرا که هست نادره در زنگبار، ترک

    منابعویرایش

    1. دیوان حافظ.