مخالفان دولتی

مخالفان حکومت

مخالفان دولتی یا اُپوزیسیون در سیاست؛ دربرگیرندهٔ یک یا چند حزب سیاسی یا دیگر گروه‌های سازمان‌یافته که مخالف دولتِ پابرجای کشوری هستند.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش