محمدعلی جناح

بنیانگذار پاکستان و اولین جمهوری اسلامی در جهان

متن پررنگ متنی که در زیرِ تصاویر بکار رفته است.

محمدعلی جناح ( ۱۸۷۶ - ۱۹۴۸) وکیل ، سیاستمدار و بنیانگذار پاکستان.

گفتاوردها

ویرایش
  • « دو نیرو در جهان هست: یکی شمشیر و دیگری قلم. یک رقابت بزرگ و مسابقه میان این دو وجود دارد. یک نیروی سومِ نیرومندتر از آن دو نیز هست ، که نیروی زنان است.» [۱]
  • « صد بار پیش از تصمیم گرفتن فکر کن ، امّا آنگاه که تصمیم گرفتی، مثل یک مرد بایست.»[۲]

منابع

ویرایش