شمشیر سلاحی سرد است که از یک تیغه بلند و لبه‌تیز و یک دسته تشکیل شده‌است.

گفتاوردها ویرایش

  • «در دنیا دو نیرو هست، شمشیر و سیاست، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب سیاست شده است.»