آمیزش جنسی

(تغییرمسیر از مباشرت)

سخنان دربارهٔ آمیزش جنسی انسانی.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش