قمار

شرط بندی

قماربه شرط‌بندی با پول یا چیزی که ارزش مادی دارد در رویدادی با نتیجه نامشخص با هدف اولیهٔ برنده شدن پول اضافی و یا محصولات مادی گفته می‌شود. معمولاً، نتیجهٔ شرط‌بندی در یک دوره کوتاه مشهود است.

Blackjack board.JPG

گفتاوردهاویرایش

  • «ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب و ازلام [که یکنوع بخت آزمائی بوده ] پلید و عمل شیطانی است، از آن پرهیز کنید.»
    • قرآن سوره ۵: المائدة ۹۰

همانا شیطان می‌خواهد در پرداختن به شراب و قمار، بین شما دشمنی و کینه بیندازد، و شما را از یاد خداوند و از نماز بازدارد، آیا (با اینهمه زیان و فساد و با این نهی اکید) خودداری خواهید کرد

    • قرآن سوره ۵: المائدة ۹۰
  • «از تو دربارهٔ شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آنها گناهی بزرگ و نیز سودهایی برای مردم هست، ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است
    • قرآن سوره ۲: البقرة ۲۱۹
  • «از قمار دوری کن؛ زیرا قماربازی کارِ شیطان، فرزند آز، برادر بیداد و پدر فرومایگی است.»