قرارداد یک توافق نامۀ قانونی و اجرایی است.

Bundesarchiv Bild 183-13364-0001, Domersleben, Vertragsabschluss Bauer und MAS.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «قرارداد توافقی است که فقط برای طرفِ ضعیف لازم الاجراست.»
    • فردریک سایر برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۱۰۳۲
  • «قراردادِ شفاهی چیزی است که ارزشِ کاغذی را که بر آن نوشته شود، ندارد.»
    • لوئیس مایربرگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۱۰۳۳