فساد در مباحث اجتماعی، فلسفی، الهی یا اخلاقی، به انحراف معنوی یا اخلاقی یا شغلی از یک ایده‌آل (یا دستور قانونی) گفته می‌شود.

گفتاوردها ویرایش

منابع ویرایش