ضرب‌المثل‌های چینی

ضرب‌المثل‌های چینیآ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

آ ویرایش

 • «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»

الف ویرایش

ب ویرایش

 • «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»

ت ویرایش

 • «تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن!»
 • «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»

ج ویرایش

چ ویرایش

چیزی که درست شد دیگر دست نزن

ح ویرایش

خ ویرایش

 • «خوشی زیاد از حد پیشاهنگ غم فراوان است.»

د ویرایش

ن

ذ ویرایش

ر ویرایش

ز ویرایش

س ویرایش

سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کن

ش ویرایش

 • «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر چهچهٔ می‌زند اول صید می‌کند.»

ص ویرایش

ض ویرایش

ط ویرایش

ظ ویرایش

ع ویرایش

غ ویرایش

ف ویرایش

فرشته از آسمان به زمین می آید

ق ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

 • «گاهی بلا به‌سعادت می‌انجامد.»

ل ویرایش

م ویرایش

 • «مردی که تبسم‌کردن نتواند، نباید وارد هیچ دکانی شود.»

ن ویرایش

 • «نادان از اشتباهات خود می‌آموزد، دانا از خطای دیگران.»

و ویرایش

 • «وقتی کمتر سزاوارم، به‌من عشق بورز، که آن‌زمان نیازمندترم.»

هـ ویرایش

 • «هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
 • «هزار بار گوش بده و بیش از یک بار سخن مگو.»

ی ویرایش