شغاد نام برادر ناتنی رستم در شاهنامه.

Brooklyn Museum - Folio from a "Shahnameh" The Death of Rustam and His Killing Shaghad.jpg

دربارهٔ اوویرایش

  • «چنین پاسخ آورد ناکس شغاد/که گردون گردان ترا داد داد//تو چندین چه نازی به خون ریختن/به ایران به تاراج و آویختن.»
  • «... شغاد پلید...»

منابعویرایش