رستم قهرمان حماسی در شاهنامه فردوسی و اساطیر فارسی است؛ پسر زال و رودابه.

Rostam.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «شگفتی بگیتی ز رستم بس است/کزو داستان بر دل هرکس است//سر مایهٔ مردی و جنگ ازوست/خردمندی و دانش و سنگ ازوست...»