بعثیسم

(تغییرمسیر از رژیم بعث عراق)

بعثیسم یک ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی است.

دربارهویرایش

منابعویرایش