باز کردن منو اصلی

خوردن به عمل جویدن و بلعیدن غذا می‌گویند.

گفتاوردهاویرایش

  • «فرزندم ، هر طور دلت می خواهد بخور ، امّا آن طور که مردم می پسندند بپوش.»