خوردن به عمل جویدن و بلعیدن غذا می‌گویند.

گفتاوردهاویرایش

  • «فرزندم، هر طور دلت می‌خواهد بخور، امّا آن طور که مردم می‌پسندند بپوش.»