حق (همچنین:حقانیّت)ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: