حسینی منسوب به حسین بن علی؛ ممکن است به نام‌خانوادگی افراد زیر اشاره داشته باشد: